Provedba projekta

Projekt FARMANA traje jednu godinu i to od 1. rujna 2016. do 31. kolovoza 2017. U tom je vremenu planiran niz aktivnosti u svrhu ostvarenja glavnih ciljeva projekta. U sklopu projekta za izgradnju hrvatskoga farmakološkog nazivlja primjenjivat će se metodologija i načela terminološkog rada objašnjena i potkrijepljena primjerima na hrvatskome jeziku u Hrvatskome terminološkom priručniku autorica Lane Hudeček i Milice Mihaljević izrađenome za potrebe Strune. Ta načela preporuča Nacionalni koordinator za izgradnju hrvatskoga strukovnog nazivlja. 

Sustavan pristup izgradnji hrvatskoga farmakološkog nazivlja bit će osiguran kroz sve faze provedbe projekta FARMANA na slijedeće načine: U početnoj provedbenoj fazi projekta bit će definirana referentna literatura (udžbenici, knjige, časopisi i ostalo) na temelju koje će se za područje farmakologije identificirati specifično nazivlje. 

Odabir pojmova iz navedene literature činit će temelj za izgradnju baze aktualnoga farmakološkog nazivlja koje se koristi u hrvatskome jeziku. Također, za izgradnju hrvatskoga farmakološkog nazivlja rabit će se i literatura koja se koristi u preddiplomskoj, diplomskoj, poslijediplomskoj i specijalističkoj izobrazbi stručnjaka na institucijama s kojih dolaze suradnici na projektu. Informacije o načelima terminološkoga rada bit će preuzete iz literature koju preporuči Nacionalni koordinator za izgradnju hrvatskoga strukovnog nazivlja kao i po preporuci jezičnih savjetnika i terminologa koje Nacionalni koordinator za izgradnju hrvatskoga strukovnog nazivlja dodijeli projektu FARMANA. Mogućnost da pojmovi unutar pojedinih područja farmakologije budu nejednako zastupljena svedena je na najmanju moguću mjeru te je ovakvim pristupom omogućena sustavnost u izgradnji baze strukovnoga nazivlja iz područja farmakologije. Uporaba referentne navedene literature znatno umanjuje mogućnost pojave pogrešaka prilikom definiranja pojedinih pojmova unutar baze farmakološkog nazivlja koju planiramo graditi.

Kako bi se aktivnosti na projektu FARMANA na odgovarajući način predstavile ostalim zainteresiranim pojedincima i javnosti, otisnuta je informativna brošura o projektu te je izrađena internetska stranica projekta (http://farmana.sfzg.hr) na kojoj su dostupne osnovne informacije o projektu, njegovoj svrsi i ciljevima, načinu provedbe, mogućnostima uključivanja u rad i očekivanim rezultatima. Za suradnike na projektu izrađen je detaljni radni priručnik koji sadržava sve potrebne informacije o programu Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja, projektu Hrvatsko farmakološko nazivlje, fazama provedbe projekta, načinu rada, terminološkim načelima te terminološkoj elektronskoj bazi STRUNA. U svrhu širenja/promicanja rezultata projekta, u odgovarajućim časopisima se objavljuju edukativni tekstovi o hrvatskome farmakološkom nazivlju, a suradnici sudjeluju na prikladnim znanstvenim konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu.